Song Bao

Provide services

DO YOU NEED ADVICE ?

Call us Tel: 1900636213

About

In this difficult economy time, a good many of enterprises fall into a continuous shortage of capital. The seller always wishes to receive the payment as soon as possible, while the buyer wishes to delay such payment to take advantage of capital. You, a creditor of a number of enterprises, should try your best to get the money but not to offend anyone; otherwise, they would not cooperate with you any longer. Debt sometimes becomes a big challenge in business; however there are numerous ways to help you recover debts efficiently without offending your clients.

News & Event

From Song Bao

(Tiếng Việt) Nghị định 15/2020/NĐ-CP : QUY ĐỊNH XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC BƯU CHÍNH, VIỄN THÔNG, TẦN SỐ VÔ TUYẾN ĐIỆN, CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ GIAO DỊCH ĐIỆN TỬ

(Tiếng Việt) Ngoài điểm nổi bật  như  điều 101 của “ Nghị định 15”. Vi phạm các quy định về trách nhiệm sử dụng dịch vụ mạng xã hội “  phân định rõ trách nhiệm cá nhân , tổ chức trong việc sử dụng môi trường mạng đặc biệt là mạng xã hội  thì tại Nghị định 15 còn có 1 số điểm mới đáng được các doanh nghiệp lưu ý